Aktualitete

HULUMTIME NË ARKIVIN SHTETËRORE OSMAN TË REPUBLIKËS SË TURQISË

Në kuadër të Marrëveshjes së Bashkëpunimit me Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave...
NËNSHKRIMI I MARRËVESHJES PËR BASHKËPUNIM NË MES TË AGJENCISË SHTETËRORE TË ARKIVAVE TË KOSOVËS DHE SHOQATËS SË SHKRIMTARËVE DHE ARTISTËVE SHQIPTARË “PAPA KLEMENTI XI ALBANI”, SUEDI.

Më 18.07.2017, në ambientet e Bibliotekës Kombëtare Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës...
MË 29.05. 2017, AGJENCINË SHTETËRORE TË ARKIVAVE TË KOSOVËS E VIZITON NJË DELEGACION NGA AGJENCIA E ARKIVAVE SHTETËRORE TË BULLGARISË

Delegacioni kryesohet nga z. Mihail Gruev- Drejtor i Përgjithshëm, z. Georgi Chernev- Sekretar, znj. Plamka...
12 maj 2017, Konferenca \"Arkivat dhe puna arkivore në trevat e shqiptarëve në shek. XX – XXI\"

Më 12 maj 2017, mbahet Konferencë Ndërkombëtare e Arkivistikës “Arkivat dhe puna arkivore në...
MË 21.04. 2017, AGJENCINË SHTETËRORE TË ARKIVAVE TË KOSOVËS E VIZITOI MINISTRI I KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT Z. KUJTIM SHALA

Më datë 21.04.2017 Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës e vizitoi Ministri i...
VIZITË ZYRTARE NË ARKIVAT SHTETËRORE TË MAQEDONISË

Delegacioni nga ASHAK-u i kryesuar nga Kryeshefi Ekzekutiv i ASHAK-së z. Ramë Manaj, z. Hysen Azemi, Drejtor i...
Pjesëmarrje në Konferencën Ndërkombëtare PROBLEMET TEKNIKE NË FUSHËN E ARKIVIMIT TRADICIONAL DHE ELEKTRONIK NË RADENCI –SLLOVENI

Pjesëmarrje në Konferencën Ndërkombëtare PROBLEMET TEKNIKE NË FUSHËN E ARKIVIMIT TRADICIONAL...
VIZITË ZYRTARE NË DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË ARKIVAVE TË SHQIPËRISË

Delegacioni nga ASHAK-u i kryesuar nga Kryeshefi Ekzekutiv i ASHAK-së z. Ramë Manaj, znj. Shpresa Mekaj, Drejtoresha e...
Pjesëmarrje në Mbledhjen e Bordit Ekzekutiv të Degës Rajonale Evropiane të Këshillit Ndërkombëtar për Arkivat në Shkup

Më 28.03.2017, Kryeshefi Ekzekutiv i ASHAK-së z. Ramë Manaj i shoqëruar nga znj. Fexhrie Kastrati, Zyrtare...
Pjesëmarrje në Konferencën Ndërkombëtare në Vukovar të Kroacisë

Delegacion i Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës i kryesuar nga Kryeshefi Ekzekutiv i...

Publikimet

Një prej detyrave qenësore të Arkivit, përveç grumbullimit dhe përpunimit të lëndës arkivore është edhe veprimtaria botuese. Me të i mundësohet opinionit të gjerë shkencor, profesional dhe të tjerë të kenë qasje në dokumente të cilat ruhen në fondet dhe koleksionet e Arkivit. Me veprimtarinë botuese, përkatësisht të publikimit të lëndës arkivore, Arkivi është shndërruar në një gjenerator për përhapjen e njohurive për të kaluarën historike të popullit të Kos ovës dhe më gjerë.

Punonjësit e Arkivit kanë botuar punime të veta shkencore e profesionale në shumë revista e gazeta në vend dhe jashtë.

Botimet e tyre profesionale e shkencore, punëtorët e Arkivit dhe bashkëpunëtorët e jashtëm i kanë publikuar kryesisht në revistën “Vjetari”, organ i Arkivit, që ka filluar të botohet nga viti 1964. Deri më tani janë botuar 52 numra të kësaj reviste.

Si publikime të veçanta Arkivi ka botuar:

 • Omer Nakicevic, Protesni marš stanovništva Kos ova 1822, Prishtinë, 1965.
 • Prof. Dr. Skënder Rizaj, Lidhja Shqiptare e Prizrenit në dokumentet angleze, Prishtinë 1878-1881, Prishtinë, 1978.
 • Mr. Ilijaz Rexha, Lidhja e Prizrenit në dokumentet osmane 1878-1881, Prishtinë, 1978.
 • Masar Rizvanolli, Lidhja e Prizrenit 1878-1881, (katalog ekspozite), Prishtinë, 1978.
 • Arkivi i Kosovës – Arhiv Kosova, Prishtinë, 1978.
 • Udhërrefyesi i fondeve dhe koleksioneve arkivore, Vëllimi i parë, (fonde të administratës dhe të shërbimeve publike; të organeve të jurisprudencës dhe njësive ushtarake), Prishtinë, 2002;
 • Udhërrëfyesi i fondeve dhe koleksioneve arkivore, (fonde të institucioneve arsimore, kulturore, shkencore, sociale, shëndetësore, të ekonomisë dhe bankave, të organizatave shoqëroro-politike, shoqërive dhe shoqatave), Vëllimi i dytë, Prishtinë, 2003.
 • Udhërrëfyesi i fondeve dhe koleksioneve arkivore (fonde: personale dhe familjare, koleksionet, lënda e hulumtuar në arkivat e botës, Mikroteka, Kinoteka dhe shtypi), Vëllimi i tretë, Prishtinë, 2004.
 • Nusret Pllana, Terrori i Serbisë pushtetare ndaj Kosovës 1844-1999, Prishtinë, 2003.
 • Shfrytëzimi i lëndës arkivore, Prishtinë, 2004.
 • Rregullat dhe obligimet për punë në sallë të leximit, Prishtinë, 2004.
 • Kodeksi etik i arkivistit, Prishtinë, 2004.
 • Gazmend Berisha, Kujdesi për mbrojtjen e lëndës arkivore, Prishtinë, 2004.
 • Ismail Rexhepi, Dokumente osmane në Arkivin e Kosovës, I, Prishtinë, 2004.
 • Dr. Jusuf Osmani, Arkivistika – teoria dhe praktika, Prishtinë, 2005.
 • Gazmend Berisha, Qasja në informata dhe mbrojtja e shënimeve personale, Prishtinë, 2005.
 • Dr. Jusuf Osmani , Vlerësimi i lëndës arkivore – Listat e kategorive të dokumentacionit arkivor me afate të ruajtjes, Prishtinë, 2006.
 • Dr. Jusuf Osmani , Fjalori terminologjik i arkivistikës, Prishtinë, 2007.
 • Dr. Jusuf Osmani – Gazmend Berisha, Mb rojtja dhe ruajtja e lëndës arkivore, Prishtinë, 2007.
 • Vilajeti i Kosovës në dokumente arkivore, Stamboll, 2007.
 • Mr. Sadik Mehmeti, Dorëshkrimet orientale në Arkivin e Kosovës, Prishtinë, 2008.

- Dr. Jusuf Osmani , Shfrytëzimi i lëndës arkivore, Prishtinë, 2008

1.  ISO 15489 – Standardi ndërkombëtar për menaxhim me dokumente.

2.  ISAAR (CPF) Standardi ndërkombëtar i dokumenteve arkivore të normuara për persona juridik, fizikë dhe familjet. Botimi i dytë.

3.  ISAD(G) Standardi ndërkombëtar për përshkrimin e lëndës arkivore. Botimi i dytë.

Arkiva Elektronike

Adresa: Rr. Çlirimi, nr 25, 10000 Prishtinë Kosovë
Tel. Fix. 038/555-139, Centrix. 038/20015023
All rights reserved - © 2013 - Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës