Aktualitete

Java e Arkivit të Hapur

Me rastin e 67 vjetorit të themelimit të Arkivit të Kosovës, Agjencia Shtetërore e Arkivave të...
Dorëzimi i Portreteve të Heroit Kombëtar Gjergj Kastrioti- Skënderbeut në Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës

Me qëllim të pasurimit të arkivit më datën 26.03.2018, Prof. Dr. Eqrem Zenelaj i dorëzoi...
“Java e Arkivit të Hapur”

Me rastin e 67 vjetorit të themelimit të Arkivit të Kosovës, Agjencia Shtetërore e Arkivave të...
U HAP EKSPOZITA “DËBIMI I SHQIPTARËVE NGA SANXHAKU I NISHIT 1877/1878”

Me rastin e 140 VJETORIT TË DËBIMIT TË SHQIPTARËVE NGA SANXHAKU I NISHIT 1877/1878, më 22 shkurt 2018...
PJESËMARRJE NË PROMOVIMIN E LIBRIT “ARKIVAT SHQIPTARE” TË AUTORIT GJET NDOJI, TIRANË 2018

Delegacion i Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës i kryesuar nga Kryeshefi Ekzekutiv i...
PJESËMARRJE NË KONGRESIN E 2TË ARKIVOR NDËRKOMBËTAR PËR GJEOGRAFINË OSMANE NË STAMBOLL TË TURQISË

Delegacion i Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës i kryesuar nga Kryeshefi Ekzekutiv i...
HULUMTIME NË ARKIVIN SHTETËRORE TË AUSTRISË

Nga data 05 deri 10 nëntor 2017, në kuadër të Marrëveshjes së Bashkëpunimit në mes të...
VIZITË ZYRTARE NË ARKIVIN SHTETËROR TË REPUBLIKËS SË KROACISË

Më datën 6-8 nëntor 2017, Kryeshefi Ekzekutiv i ASHAK-së z. Ramë Manaj dhe Drejtori e DAF-it z. Hamit...
HULUMTIME NË ARKIVIN SHTETËROR TE DUBROVNIKUT

Më 16- 21 tetor 2017, u realizua hulumtimi i lëndës arkivore në Arkivin Shtetëror të Dubrovnikut....
Më 05.10. 2017, Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës e vizitoi Sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së kulturës, rinisë dhe sportit z. Veton Firzi dhe drejtori i Departamentit të administratës z. Feim Maliqaj.

Më 05.10. 2017, Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës e vizitoi Sekretari i...

Publikimet

Një prej detyrave qenësore të Arkivit, përveç grumbullimit dhe përpunimit të lëndës arkivore është edhe veprimtaria botuese. Me të i mundësohet opinionit të gjerë shkencor, profesional dhe të tjerë të kenë qasje në dokumente të cilat ruhen në fondet dhe koleksionet e Arkivit. Me veprimtarinë botuese, përkatësisht të publikimit të lëndës arkivore, Arkivi është shndërruar në një gjenerator për përhapjen e njohurive për të kaluarën historike të popullit të Kos ovës dhe më gjerë.

Punonjësit e Arkivit kanë botuar punime të veta shkencore e profesionale në shumë revista e gazeta në vend dhe jashtë.

Botimet e tyre profesionale e shkencore, punëtorët e Arkivit dhe bashkëpunëtorët e jashtëm i kanë publikuar kryesisht në revistën “Vjetari”, organ i Arkivit, që ka filluar të botohet nga viti 1964. Deri më tani janë botuar 52 numra të kësaj reviste.

Si publikime të veçanta Arkivi ka botuar:

 • Omer Nakicevic, Protesni marš stanovništva Kos ova 1822, Prishtinë, 1965.
 • Prof. Dr. Skënder Rizaj, Lidhja Shqiptare e Prizrenit në dokumentet angleze, Prishtinë 1878-1881, Prishtinë, 1978.
 • Mr. Ilijaz Rexha, Lidhja e Prizrenit në dokumentet osmane 1878-1881, Prishtinë, 1978.
 • Masar Rizvanolli, Lidhja e Prizrenit 1878-1881, (katalog ekspozite), Prishtinë, 1978.
 • Arkivi i Kosovës – Arhiv Kosova, Prishtinë, 1978.
 • Udhërrefyesi i fondeve dhe koleksioneve arkivore, Vëllimi i parë, (fonde të administratës dhe të shërbimeve publike; të organeve të jurisprudencës dhe njësive ushtarake), Prishtinë, 2002;
 • Udhërrëfyesi i fondeve dhe koleksioneve arkivore, (fonde të institucioneve arsimore, kulturore, shkencore, sociale, shëndetësore, të ekonomisë dhe bankave, të organizatave shoqëroro-politike, shoqërive dhe shoqatave), Vëllimi i dytë, Prishtinë, 2003.
 • Udhërrëfyesi i fondeve dhe koleksioneve arkivore (fonde: personale dhe familjare, koleksionet, lënda e hulumtuar në arkivat e botës, Mikroteka, Kinoteka dhe shtypi), Vëllimi i tretë, Prishtinë, 2004.
 • Nusret Pllana, Terrori i Serbisë pushtetare ndaj Kosovës 1844-1999, Prishtinë, 2003.
 • Shfrytëzimi i lëndës arkivore, Prishtinë, 2004.
 • Rregullat dhe obligimet për punë në sallë të leximit, Prishtinë, 2004.
 • Kodeksi etik i arkivistit, Prishtinë, 2004.
 • Gazmend Berisha, Kujdesi për mbrojtjen e lëndës arkivore, Prishtinë, 2004.
 • Ismail Rexhepi, Dokumente osmane në Arkivin e Kosovës, I, Prishtinë, 2004.
 • Dr. Jusuf Osmani, Arkivistika – teoria dhe praktika, Prishtinë, 2005.
 • Gazmend Berisha, Qasja në informata dhe mbrojtja e shënimeve personale, Prishtinë, 2005.
 • Dr. Jusuf Osmani , Vlerësimi i lëndës arkivore – Listat e kategorive të dokumentacionit arkivor me afate të ruajtjes, Prishtinë, 2006.
 • Dr. Jusuf Osmani , Fjalori terminologjik i arkivistikës, Prishtinë, 2007.
 • Dr. Jusuf Osmani – Gazmend Berisha, Mb rojtja dhe ruajtja e lëndës arkivore, Prishtinë, 2007.
 • Vilajeti i Kosovës në dokumente arkivore, Stamboll, 2007.
 • Mr. Sadik Mehmeti, Dorëshkrimet orientale në Arkivin e Kosovës, Prishtinë, 2008.

- Dr. Jusuf Osmani , Shfrytëzimi i lëndës arkivore, Prishtinë, 2008

1.  ISO 15489 – Standardi ndërkombëtar për menaxhim me dokumente.

2.  ISAAR (CPF) Standardi ndërkombëtar i dokumenteve arkivore të normuara për persona juridik, fizikë dhe familjet. Botimi i dytë.

3.  ISAD(G) Standardi ndërkombëtar për përshkrimin e lëndës arkivore. Botimi i dytë.

Arkiva Elektronike

Adresa: Rr. Çlirimi, nr 25, 10000 Prishtinë Kosovë
Tel. Fix. 038/555-139, Centrix. 038/20015023
All rights reserved - © 2013 - Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës